Skorzystaj z naszej pomocy prawnej
tel. 602-858-355, 502-191-036
e-mail: biuro@multiprawo.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez portal internetowy www.multiprawo.pl

§1. Postanowienia ogólne. Definicje.

1. Operatorem prowadzącym Portal internetowy www.multiprawo.pl i świadczącym usługi drogą elektroniczną określone w niniejszym regulaminie jest MultiPrawo s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy u. Strzeblowskiej 17, posługujący się numerem REGON 021867702.
2. Regulamin niniejszy określa rodzaje, usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora oraz warunki i sposób korzystania z serwisu www.multiprawo.pl, tryb postępowania reklamacyjnego, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
3. W każdym przypadku użycia w niniejszym regulaminie sformułowania Portal dotyczy ono portalu internetowego www.multiprawo.pl
4. W przypadku żądania faktury przez użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. W każdym przypadku użycia w niniejszym regulaminie sformułowania „Utwór” dotyczy ono każdego opracowania lub dokumentu przekazanego przez Operatora Użytkownikowi w wykonaniu usługi.
6. Podstawa świadczenia usług drogą elektroniczną przez operatora jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz, 1204 ze zm.).

§2. Wymagania techniczne

1. Zamawiając dostępne Usługi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z ich opisem, warunkami oraz niniejszym regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz posiadanie konta poczty internetowej e-mail w przypadku korzystania z płatnych usług.
3. Nazwa Portalu, logo jego koncepcja, wygląd graficzny, artykuły, opracowania, oprogramowanie są własnością Multiprawo s.c.i podlegają ochronie prawnej.

§3. Dane osobowe

1. Poprzez potwierdzenie, że zapoznał się z regulaminem, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. Cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub Trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Dane osobowe są przetwarzane w okresie realizacji usługi "Informacja prawna", jednak nie dłużej niż jeden miesiąc od daty relizacji usługi, zgodnie z zapisami związanymi z postępowaniem reklamacyjnym.

§4. Zakres usług.

1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną obejmuje m.in. udzielanie porad opinii i wyjaśnień online, pisanie pism oraz pozwów, a także dostęp do części komercyjnej serwisu na podstawie usługi "dostęp do treści płatnych - sms"

§5. Zasady świadczenia usług. Wynagrodzenie.

1. Usługi świadczone za pośrednictwem portalu internetowego polegają na odpłatnym udzielaniu porad /informacji drogą elektroniczną „Informacja prawna”.  kodem.
2. Termin realizacji usługi oraz wycena usługi „Informacja prawna” ustalany będzie z Użytkownikiem za każdym razem przez Operatora indywidualnie.
3. Udzielając informacji prawnej Operator kieruje się dobrem Użytkownika, działając z cała sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem wiedzą i zasadami etyki zawodowej.
4. Informacja prawna dotyczy porady z zakresu prawa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w oparciu o obowiązujący w chwili realizacji usługi stan prawny.
5. Usługa „Informacja prawna” polega na możliwości: zamówienia pisemnej opinii, dokumentu, bądź zadania pytania lub zamówienia opracowania informacji prawnej. Wymieniony zakres usługi możliwy jest jedynie w przypadku podania przez Użytkownika dokładnego opisu stanu faktycznego, którego zapytanie lub zamawiane pismo lub dokument dotyczy. 
6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań zmierzających do dostarczenia treści o charakterze bezprawnym.
7. Operator ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi, w szczególności gdy jej udzielenie naruszyłoby niniejszy regulamin lub obowiązujący porządek prawny.
8. W przypadku otrzymania przez Użytkownika odpowiedzi dla niego niejasnej może on poprosić drogą elektroniczną o doprecyzowanie odpowiedzi – wycena porady nie ulega przy tym zmianie. W przypadku gdy Operator stwierdzi, że prośba o doprecyzowanie zawiera nowy problem może złożyć ofertę na udzielenie porady w odpowiedzi na prośbę o doprecyzowanie, uzasadniając swoje stanowisko i zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
9. Usługa uznana jest za wykonana w momencie przesłania na adres Użytkownika porady w formie przez Niego wybranej. W sytuacji przewidzianej w ust.14 niniejszego paragrafu usługa będzie uznana za wykonana w przypadku: dokonania doprecyzowania porady w zakresie zadanego pytania, odmowy odpowiedzi lub złożenia oferty na udzielenie porady w odpowiedzi na prośbę o doprecyzowanie.
10. Koszt usługi „Informacja prawna” będzie za każdym razem przedstawiany użytkownikowi indywidualnie i po sformułowaniu przez niego zapytania. Sformułowanie przez użytkownika zapytania i przekazanie go Operatorowi spowoduje przekazanie użytkownikowi informacji o opłacie za przedstawienie pisemnej analizy albo odpowiedzi, nie mniejszej niż 30 PLN + VAT. Dokonanie wstępnej analizy kosztów związanych z wykonaniem usługi „Porady prawne” jest bezpłatne i nie rodzi żadnych konsekwencji. Dokonanie zapłaty przez użytkownika kwoty wskazanej przez Operatora rodzi po stronie Operatora obowiązek do przekazania pisemnej analizy albo odpowiedzi Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, w terminie 4 dni roboczych od chwili wpłynięcia środków na rachunek bankowy Operatora o numerze 21 1140 2017 0000 4602 1290 8060. 
11. W ramach usługi „Informacja prawna” przy zadawaniu pytania lub prośby o opinię, poradę lub dokument Użytkownik zobowiązany jest podać w sposób jak najbardziej zwięzły stan faktyczny będący podstawą zapytania jak również określić zakres żądanej odpowiedzi. Użytkownik ponosi ryzyko nie przedstawienia wszystkich danych lub okoliczności istotnych z punktu widzenia odpowiedzi. Operator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o doszczegółowienie pytania w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
12. W ramach usługi „Informacja prawna” Użytkownik zobowiązany jest do podania danych adresu pocztu elektronicznej na którą będą przekazywane przez Operatora informacje. 
13. Uiszczenie należności na rzecz Operatora nastąpić może poprzez przelanie środków na rachunek bankowy przekazany Użytkownikowi drogą elektroniczną lub zapłatę przy wykorzystaniu serwisu www.przelewy24.pl.
14. W momencie dokonania opłaty następuje zawarcie umowy pomiędzy stronami, na mocy, której Operator zobowiązuje się do przekazania na rzecz Użytkownika określonych dokumentów albo opracowań w ramach usługi „Informacja prawna”.
15. Z przyczyn niezależnych od Operatora termin realizacji pisemnego zlecenia albo udostępnienia wzoru pisma może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany ze wskazaniem następnego terminu. 
16. Użytkownik nie nabywa praw autorskich do treści otrzymanej Informacji prawnej”, co oznacza, że może ją wykorzystywać w sposób zgodny z przeznaczeniem wyłącznie dla własnych celów.
17. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi „Informacja prawna” – przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.). 

§6. Usługa "dostęp do treści płatnych - sms".

1. Użytkownik uzyskuje dostęp do materiałów płatnych w postaci artykułów czy wzorów części pism, umów dokonując opłaty przy pomocy telefonu komórkowego poprzez SMS. Otrzymanie kodu dostępu poprzez SMS umożliwi zalogowanie do treści płatnych w ramach usługi „dostęp do treści płatnych - sms”. Kod dostępu ważny jest 7 dni od momentu otrzymania kodu. Zasady wykupienia dostępu do poszczególnych zasobów opisane są przy poszczególnych zasobach.
2. Wysłanie SMS w celu skorzystania z usługi "dostęp do treści płatnych - sms" jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: 
a) akceptację niniejszego regulaminu
b) przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi „dostęp do treści płatnych - sms”
c) przesłanie na numer telefonu komórkowego, z którego wysłany został SMS aktywujący usługę „dostęp do treści płatnych - sms”, zwrotnego SMS z kodem dostępu do zasobu.
3. Operator nie wystawia faktury za usługę „dostęp do treści płatnych - sms”. Fakturę dla Użytkownika za wysłanie SMS wystawić może tylko Operator telefonii komórkowej świadczący usługi w ramach swojej działalności telekomunikacyjnej. 
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz sposobu wnoszenia opłat. Zmieniona wysokość Opłaty obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronach Portalu.
5. REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM prowadzonych w ramach serwisu www.dotpay.pl znajduje się na stronie: http://www.dotpay.pl/index.php?content=113&newlang=pl.

§7. Odpowiedzialność.

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do witryny internetowej wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
2. Operator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwatorskie lub związane z modyfikacją witryny internetowej lub z uwagi na konieczność wykonania innych niezbędnych prac. O takim czasowym zaprzestaniu poinformuje Użytkowników w witrynie internetowej z podaniem terminu ponownego rozpoczęcia świadczenia usług. 
3. Korzystanie z portalu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu świadczonej usługi innej, niż wynikającej z udzielenie błędnej „informacji prawnej”, w granicach określonych przepisami prawa i niniejszym regulaminem.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej, a w szczególności przerwami w działaniu sieci Internet.
6. Odpowiedzialność Operatora jest wyłączona, jeżeli błędne okazało się zaprezentowane przez Operatora stanowisko Sądu Najwyższego, na którym oparto odpowiedź, lub tez gdy stanowisko to uległo zmianie, lub gdy zmianie uległa linia orzecznictwa czy interpretacji.
7. Odpowiedzialność Operatora jest wyłączona, jeżeli którakolwiek z informacji podanych przez Użytkownika była lub jest nieprawdziwa albo błędna.
8. Odpowiedzialność Operatora z tytułu realizacji informacji prawnej ograniczona jest do równowartości kwoty brutto wpłaconej przez Użytkownika tytułem zapłaty za usługę.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na portalu internetowym lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów i opracowań w ramach świadczonych usług. 

§8. Poufność.

1. Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej w kwestii wszystkich treści związanych z opisywanymi problemami, wpływającymi na adres mailowy.
2. Operator nie zapewnia poufności danych przesyłanych przy uzyciu poczty elektronicznej Użtkownika, która nie gwarantuje poufności.

§9. Reklamacja.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące dostępu do zasobów portalu powinny być składane za pomocą drogi elektronicznej na adres biuro@multiprawo.pl ze wskazaniem przedmiotu reklamacji, podstaw faktycznych uzasadniających ich zgłoszenie wraz ze określeniem podmiotu składającego reklamację z podaniem imienia i nazwiska reklamującego ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej.
2. Reklamacje rozpatruje Operator w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Operator rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 1. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Operator wezwał Użytkownika do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. Brak rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni roboczych nie oznacza uznania reklamacji. 
4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Operator w razie potrzeby dokonuje przede wszystkim stosownych uzupełnień treści „informacji prawnej” lub dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty wynagrodzenia.
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika. W terminie 7 dni Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi czy akceptuje propozycję Operatora. 
6. Reklamacje mogą być składane nie poźniej niż 30 dni od daty realizacji usługi "Informacja prawna".

§10. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2012.
2. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie. 
3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacje o treści zmian niniejszego regulaminu będą zamieszczane niezwłocznie w witrynie internetowej i będą obowiązywać po upływie 3 dni od dnia ich umieszczenia.
4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie do umowy stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. 
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego regulaminu lub wykonywania usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
6. Prawo dochodzenia roszczeń o których mowa w ust.5 przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.