ODSZKODOWANIA

Odszkodowania za wypadki przy pracy. Napisz do nas »»»»


Wypadkiem przy pracy nazywamy :
- nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą,
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podanej definicji (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).


Obowiązki pracodawcy.
W chwili zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek, w pierwszej kolejności wyeliminować lub ograniczyć zagrożenie oraz udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Pracodawca ma za zadanie zabezpieczyć miejsce wypadku. Okoliczności i przyczyny zdarzenia powinien zbadać specjalnie powołany zespół powypadkowy. Efektem końcowym pracy takiego zespołu jest przygotowanie protokołu powypadkowego, w którym zawarte są ustalenia z przesłuchania poszkodowanego oraz świadków zdarzenia, opis stanu urządzeń technicznych i maszyn, szkice lub fotografie miejsca wypadku lub szkice, warunków wykonywania pracy, opinie lekarza oraz innych specjalistów, a także ocena kwalifikacji prawnej zdarzenia. Zespół powypadkowy ma 14 dni na przygotowanie protokołu, od chwili powiadomienia o wypadku. Zatwierdzony przez pracodawcę protokół powinien zostać dostarczony pracownikowi lub członkom jego rodziny. Niestety zdarza się, że pracodawca nie zgłasza wypadku przy pracy, ponieważ uchyla się od odprowadzania składek ZUS lub nie przestrzega przepisów BHP. W takich sytuacjach pracownik nie jest pozbawiany metod obrony przed nieuczciwym pracodawcą.


W Twoim imieniu skutecznie wywalczymy:

  • odszkodowanie powypadkowe – jednorazową kompensatę pieniężną z tytułu nieodwracalnego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • odszkodowanie za przedmioty zniszczone lub utracone na skutek wypadku przy pracy (np. sprzęt specjalistyczny, laptop, telefon komórkowy)
  • rentę inwalidzką - na okres stały lub czasowy, rentę szkoleniową – związaną z koniecznością przekwalifikowania się zawodowego,
  • nieodpłatne świadczenia lecznicze, świadczenia uzupełniające - zwolnienie lekarskie za cały okres niezdolności do pracy
  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.