porady prawne on-line

MOBBING
URLOP
CZAS PRACY
UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY
WZORY DOKUMENTÓW
WYNAGRODZENIE
PORADY PRAWNE

porady prawne on-line

Nasz zespół to fachowcy z różnych dziedzin prawa z długoletnim doświadczeniem. Nie czekaj i zamów bezpłatną wycenę porady prawnej.

ARTYKUŁY

Dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu

Problematyka mobbingu została określona w art. 943 kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownik, który doświadczył w pracy mobbingu ma możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu niezależnie od tego, w jaki sposób rozwiązał umowę, ale także w sytuacji, gdy tej umowy nie rozwiązał. Aby stwierdzić, iż doszło do mobbingu, wszystkie jego przesłanki wymienione w ww. art. 943§ 2 k.p. muszą wystąpić łącznie, co oznacza, że działania pracodawcy lub współpracownika muszą być i uporczywe i długotrwałe i muszą polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Mobbing w pracy

Obowiązujące w Polsce przepisy zapewniają prawną ochronę pracownika w konkretnych przypadkach, które mogą być uznane za mobbing. W myśl art. 943§ 2 Kodeksu pracy mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Urlop bezpłatny na wniosek pracownika

Problematykę urlopu bezpłatnego reguluje art. 74 kodeksu pracy. Istotą urlopu bezpłatnego jest zawieszenie realizacji zawartej miedzy stronami umowy o prace. Urlop bezpłatny nie powoduje ustania zatrudnienia, a stosunek pracy w tym czasie podlega ochronie wynikającej z brzmienia art. 41 kodeksu pracy. Wskazany przepis chroniący osobę urlopowana przed wypowiedzeniem nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja pracodawcy (art.411 k.p.).

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Urlop na żądanie

Zagadnienie udzielania urlopu na żądanie, jest uregulowana w art. 1672 Kodeksu pracy. Na podstawie tego przepisu pracodawca zobowiązany jest udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym, nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Urlop ojcowski a tacierzyński

Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy-ojcowie wychowujący dziecko mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego. Na podstawie art. 1823 Kodeksu Pracy pracownikowi ojcu przysługuje 14 dni kalendarzowych urlopu ojcowskiego. Oznacza to, że wliczone są w niego zarówno soboty (o ile tydzień pracy nie trwa dłużej niż 5 dni), niedziele, jak i przypadające w tym czasie inne dni wolne od pracy.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Klauzula opt-out

Przez klauzulę opt-out rozumie się pisemne oświadczenie pracownika dyżurującego (najczęściej dotyczy to lekarza) o wyrażeniu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Podpisanie tej klauzuli wiąże się bardzo często z problemem w ustaleniu rzeczywistego wymiaru czasu pracy danego lekarza.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Zmiana rodzaju umowy o pracę, z czasu nieokreślonego na czas określony

Dopuszczalne jest, aby umowa o pracę na czas określony mogła być następstwem przekształcenia umowy bezterminowej (na czas nieokreślony) w umowę terminową. Niemniej jednak, zmiana tego rodzaju umowy o pracę na inny jej rodzaj może zawsze odbyć się tylko w wyniku zgodnego porozumienia obu stron. Pracodawcy nie wolno dokonać tego jednostronną decyzją, tj. w wyniku wypowiedzenia zmieniającego.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę może być zawarte w każdym czasie w trakcie trwania stosunku pracy. Oznacza to, że za porozumieniem stron można rozwiązać każda umowę o pracę, nawet w okresie ochronnym np. podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego a nawet w czasie biegnącego już wypowiedzenia.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom w okresie urlopu wychowawczego szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Okres ochronny rozpoczyna się w dniu złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy i trwa do dnia zakończenia tego urlopu. W okresie ochronnym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, co wynika z przepisu art. 186.1 § 1 zdanie 1 Kodeksu pracy. Powyższe stwierdzenie nie oznacza niestety, że zwolnienie osoby przebywającej na urlopie wychowawczym jest w ogóle niemożliwe.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracownika

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika mogą być równie liczne, co różne. Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

Powszechną praktyką staje się zawieranie pierwszej umowy o pracę na nietypowy, określony czas np. 8 miesięcy, zamiast umowy o pracę na okres próbny. Dla pracownika jest to na pewno forma bardziej korzystna z uwagi na poczucie większej stabilizacji niż w przypadku umowy na okres próbny (zawieranej z reguły na okres 3 miesięcy) oraz z powodu warunków, jakim musi a umowa na czas określony, aby było można ja wcześniej rozwiązać.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Zmiana stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej

Jeżeli pracodawca zamierza zmienić stanowisko pracy osobie niepełnosprawnej to zgodnie z ogólnymi regułami i z powołanym wyżej art. 29 kodeksu pracy, dochodzi tu do istotnej zmiany warunków pracy, a wszelkie takie zmiany muszą być wprowadzane przy zachowaniu formy pisemnej (art. 29 par.4 k.p.).

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym

System równoważnego czasu pracy charakteryzuje się możliwością wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż - co do zasady - do 12 godzin, przy zachowaniu przeciętnej 40-godzinnej, tygodniowej normy czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Miesięczny okres pracy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do 3 miesięcy, a tam gdzie praca uzależniona jest od czynników atmosferycznych - do 4 miesięcy.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy po świadczeniu rehabilitacyjnym

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 K.p.). Trzeba pamiętać, że przepisy kodeksu pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych nie zawierają postanowień odnośnie proporcjonalnego pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego przypadającego po świadczeniu rehabilitacyjnym.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę

Zatrudnianie pracownika w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2012 r. zostało ono ustalone w kwocie 1.500 zł. Tylko pracownicy w okresie pierwszego roku pracy mogą otrzymać nie mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia, które na rok 2012 wynosi 1.200 zł.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

L4 po urlopie wychowawczym a zasiłek macierzyński

Bezpośrednio po zakończeniu urlopu wychowawczego, można przejść na L-4. L-4 z kodem B na druku płatne jest 100%. Kod B oznacza ciążę.Sposób ustalania podstawy wymiaru świadczenia w razie choroby zależy od tego, czy po powrocie z urlopu wychowawczego pracownik otrzymał wynagrodzenie choćby za jeden dzień.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o prace przesłane mailem

Z Kodeksu pracy wynika, że wypowiedzenie umowy o pracę co do zasady powinno nastąpić na piśmie (por. art. 30 § 3 K.p.). Z drugiej jednak strony art. 60 Kodeksu cywilnego stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Czas pracy a dojazd

Zgodnie z art 128 KP przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym zatrudniony pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy oznacza, że zatrudniony oczekuje na możliwość podjęcia pracy na terenie zakładu pracy albo w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, ewentualnie w miejscu wskazanym przez siebie i podanym do wiadomości pracodawcy (np. wyrok SN z dnia 13 grudnia 2007 r., I PK 149/07).

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Okres ochronny dla pracowników w wieku przedemerytalnym

Tzw. "okres ochronny" dla pracowników w wieku przedemerytalnym reguluje art. 39 Kodeksu pracy, który stanowi, że "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku."

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy

Rozwiązanie umowy w ciąży

Generalna zasadą jest, że pracodawcy nie wolno wypowiedzieć ciężarnej ani rozwiązać z nią umowy o pracę (artykuł 177 par. 1 k.p). Tą szczególna ochroną pracownica objęta jest od pierwszego dnia ciąży potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim. Zatem zakaz wypowiedzenia umowy czy jej rozwiązania obejmuje nie tylko dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę w czasie ciąży, ale także rozwiązanie umowy w następstwie dokonanego już wypowiedzenia.

Więcej

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.