Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna - sprzedaży pojazdu

zawarta w dniu ................................................................ w ................................................................ pomiędzy:

Sprzedającym..................................................................................................
Adres..................................................................................................
Dokument tożsamości nr ................................................................
wydany przez
.............................................................................................................

a Kupującym..................................................................................................
Adres..................................................................................................
Dokument tożsamości nr ................................................................
wydany przez
.............................................................................................................

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model/typ ........................................................................
rok produkcji ........................................................................
nr silnika ........................................................................
nr nadwozia ........................................................................
nr rejestracyjny ........................................................................

§2

1.   Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
2.   Ponadto Sprzedający oświadcza, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd opisany w §1 niniejszej umowy, a także że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

§3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:................................................
Słownie: ........................................................................................................................

§4

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowna kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.

§5

1.   Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu.
2.   Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.
3.   Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

§6

Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty opłaty skarbowej, ponosi kupujący.

§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...................................Sprzedawca                ...................Kupujący

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Umowy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.