Umowa najmu pod reklamę

UMOWA NAJMU POD REKLAMĘ

Zawarta w dniu ............ pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ................
zwaną dalej "WYNAJMUJĄCYM"
w imieniu której działa Zarządca Wspólnoty ........
a
reprezentowaną na podstawie udzielnych pełnomocnictw przez:

..............
zwaną w dalszej części umowy "NAJEMCĄ", o treści następującej:

§1

1.    WYNAJMUJĄCY - wynajmuje, a NAJEMCA bierze w najem część ścianki antresoli budynku o powierzchni .........m2 przy ..........................z przeznaczeniem pod instalację reklamy w formie: kasetonu informacyjnego.
2.    Miejsce udostępnione na usytuowanie reklamy przedstawia zdjęcie fotograficzne stanowiące załącznik nr 1 do umowy.
3.    Przekazanie przedmiotu najmu następuje protokołem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w którym zostanie określony jego stan techniczny.

§2

1.    Reklama winna być zainstalowana przez NAJEMCĘ w miejscu zaakceptowanym przez WYNAJMUJĄCEGO, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz na podstawie posiadanych wszelkich przewidzianych prawem zgód, pozwoleń itp. dokumentów.
2.     Treść reklamy i sposób jej umieszczenia nie może naruszać obowiązującego prawa.
3.     Reklama stanowi własność NAJEMCY.
4.     Instalacja reklamy następuje na koszt i ryzyko NAJEMCY.

§3

Jeżeli reklama mogłaby spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia osób, a NAJEMCA nie usunie reklamy natychmiast, WYNAJMUJACY może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia i dokonać niezwłocznego demontażu reklamy na koszt i ryzyko NAJEMCY.

§4

NAJEMCA zobowiązuje się do właściwej konserwacji reklamy w sposób nienaruszający substancji budynku.

§5

NAJEMCA odpowiada za wszelkie uszkodzenia budynku jak również szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z zainstalowaniem, przeprowadzanymi pracami konserwacyjnymi reklamy, a także odpowiada za szkody wynikłe na skutek niedostatecznej konserwacji lub jej braku.

§6

Wszelkie zmiany w reklamie wymagają zgody WYNAJMUJĄCEGO i muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§7

1.    W przypadku konieczności zdjęcia reklamy w związku z remontem, przebudową lub uszkodzeniem budynku, NAJEMCA dokonuje jej demontażu na własny koszt w terminie wskazanym przez WYNAJMUJĄCEGO po uprzednim zawiadomieniu przezeń NAJEMCY o konieczności demontażu, przynajmniej na 7 dni przed tym terminem.
Za czas fizycznego zdemontowania reklamy WYNAJMUJĄCY nie będzie pobierał opłat czynszu, o którym mowa w § 9.
2.    Jeżeli NAJEMCA nie zdemontuje reklamy w terminie określonym w ust. 1 WYNAJMUJĄCY może zdemontować reklamę na koszt i ryzyko NAJEMCY.

§8

NAJEMCA zobowiązuje się wpłacić jednorazowo na konto bankowe WYNAJMUJĄCEGO - fundusz remontowy kwotę: ...........zł (słownie: .............. złotych) stanowiącą odszkodowanie z tytułu bezumownego wykorzystywania przedmiotu najmu w okresie: od dnia ......... do dnia ...........

§9

Czynsz za najem ściany budynku na cele reklamowe obowiązuje od dnia ......... wynosi ......... miesięcznie.

§10

1.    Czynsz, o którym mowa w § 9 wnoszony będzie przez NAJEMCĘ z góry za dany miesiąc na podstawie rachunku wystawionego przez WYNAJMUJĄCEGO i według określonego w nim terminu, na wskazane konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej (fundusz remontowy).
W przypadku opóźnień w zapłacie czynszu WYNAJMUJĄCY ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek.
2.    Zwłoka w zapłacie czynszu za co najmniej dwa pełne miesiące będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
3.    WYNAJMUJĄCY oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest podatnikiem VAT czynnym. W chwili objęcia WYNAJMUJĄCEGO obowiązkiem podatkowym VAT, WYNAJMUJĄCY poinformuje o tym fakcie NAJEMCĘ i będzie wystawiał faktury VAT, a do określonej kwoty czynszu będzie doliczał podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.

§11

1.    Strony ustalają, że czynsz określony w § 9, będzie waloryzowany bez konieczności zmiany Umowy, ze skutkiem na 01 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa GUS.
2.    WYNAJMUJĄCY pisemnie zawiadomi NAJEMCĘ o waloryzacji wysokości czynszu.
3.    Zmiana wysokości czynszu o kwotę przewyższającą wskaźnik inflacyjny może być dokonana za zgodą Stron.

§12

1.    Bez zgody WYNAJMUJĄCEGO NAJEMCA nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania, ani go podnajmować.
2.    W razie naruszenia powyższego obowiązku WYNAJMUJĄCY może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
3.    WYNAJMUJĄCY noże ponadto wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku gdy:
a) NAJEMCA przez swoje niewłaściwe zachowanie utrudnia lub uniemożliwia innym najemcom korzystanie z ich przedmiotów najmu,
b) NAJEMCA wykracza poza uprawnienia wynikające z umowy najmu lub utrudnia albo uniemożliwia WYNAJMUJĄCEMU korzystanie z pozostałej części nieruchomości.

§13

1.    Po rozwiązaniu umowy najmu, NAJEMCA zobowiązuje się do demontażu reklamy i przekazaniu WYNAJMUJĄCEMU najętej powierzchni, w stanie nie gorszym niż wynikającym z normalnej w terminie 3 dni od ustania najmu.
2.    W przypadku nie zastosowania się do powyższego obowiązku WYNAJMUJĄCY ma prawo do demontażu reklamy we własnym zakresie, na koszt i ryzyko NAJEMCY.

§14

1.    Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń WYNAJMUJĄCEGO wobec NAJEMCY, wynikających z niniejszej umowy ( czynsz, uszkodzenia przedmiotu najmu, szkody wyrządzone na skutek zainstalowania reklamy itp.), NAJEMCA wpłaca w ciągu 7 dni od daty podpisywania umowy kaucję w kwocie - ...........zł.
2.    Kaucja jest zwracana NAJEMCY w terminie 14 dni od rozwiązania umowy najmu, pod warunkiem demontażu reklamy, z oprocentowaniem równym oprocentowaniu a`vista w ............. po potrąceniu należności WYNAJMUJĄCEGO, o których mowa w ust. 1.
3.    Kaucja nie może być zaliczona na poczet bieżących opłat czynszu.
4.    Kaucja w kwocie - ..............zł(słownie:...................) zostanie wpłacona przelewem na konto:..................

§15

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nie oznaczony z tym, że każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§16

Sprawy nie uregulowane niniejszą umową normuje Kodeks Cywilny.

§17

Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będą rzeczowo właściwe Sądy.

............Wynajmujący            ............Najemca

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Umowy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.