Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Zawarta w dniu 1 stycznia 2010 we Wrocławiu pomiędzy:

1. ......................................legitymującym się dowodem osobistym nr ........................................ wydanym przez ....................................., zamieszkałym w ..................................................... przy ul. ....................................................

zwanym w treści umowy Wynajmującym, a

2. ......................................legitymującym się dowodem osobistym nr ........................................ wydanym przez ....................................., zamieszkałym w ..................................................... przy ul. ....................................................

3. ......................................legitymującym się dowodem osobistym nr ........................................ wydanym przez ....................................., zamieszkałym w ..................................................... przy ul. ....................................................

zwanym w treści umowy Najemcą, o następującej treści:

§1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego przy ul. ?.............. we Wrocławiu a składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 48 m2 oraz piwnicy.

§2

1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w§ 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, telewizor, sprzęt gospodarstwa domowego w tym lodówka, pralka i zmywarka).

2. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

§3

1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości 1 250 zł (słownie tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.

2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 każdego miesiąca przelewem na konto osobiste Wynajmującego nr ?.............. w ?.............. (nazwa banku)

3. Najemca będzie płacił Wynajmującemu kwotę wynikającą z eksploatacji mieszkania obejmującą koszt energii elektrycznej, wody oraz gazu z dołu do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Kwota ta będzie obliczana na podstawie wskazań liczników i odpowiednich dokumentów rozliczających użycie mediów w tym rachunki z prognozami zużycia. Najemca zobowiązany jest do informowania Wynajmującego o wysokości opłat eksploatacyjnych.

4. W przypadku zwłoki w płatności czynszu najmu lub opłat eksploatacyjnych Najemca jest obowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości.

§4

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§5

1. Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

2. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia do używania których jest uprawniony w tym piwnicy, we właściwym stanie technicznym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.

3. Najemca zobowiązuje się do przeprowadzenia bieżących konserwacji i remontów oraz napraw wszelkich szkód powstałych z jego winy lub zaniedbania na własny koszt.

4. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody Najemca jest obowiązany niezwłocznie udostępnić Lokal w celu jej usunięcia Wynajmującemu lub osobie wskazanej przez Wynajmującego. Jeżeli Najemca jest nieobecny lub odmawia udostępnienia Lokalu, Wynajmujący ma prawo wejść do Lokalu.

5. Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu lokal w celu dokonania okresowego, a w uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu po uprzednim ustaleniu terminu spotkania przez strony.

6. W Lokalu nie można przetrzymywać zwierząt.

§6

1. Najemca wpłaca kaucję w wysokości 1 000 zł (słownie jeden tysiąc złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.

2. Wynajmujący zastrzega, iż zwrot kaucji uzależniony jest od zapłacenia wszystkich zobowiązań w tym czynszu i opłat eksploatacyjnych.

§7

1. Umowa niniejsza zawarta została na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, Wynajmujący może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli Najemca:

a) wykorzystuje Lokal w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód

b) niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali i mimo pisemnego upomnienia nie zaniechał tych działań

c) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie Lokalu co najmniej za jeden miesiąc

d) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody Wynajmującego

3. W każdym przypadku rozwiązania Umowy Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu mieszkanie w stanie nie gorszym od przejęcia w najem a urządzenia sprawne technicznie.

4. Najemca zobowiązany jest do informowania Wynajmującego o przychodzącej poczcie w tym listów poleconych w ciągu trzech dni od dnia otrzymania poczty.

5. Umowa ma charakter okazjonalny, zaś strony przyjmują, iż w związku z powyższym nie mogą znaleźć zastosowania przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, prócz wyjątków opisanych w Artykule 3 Ustęp 1 cytowanej ustawy.

§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.............................................Wynajmujący              .............................................Najemca

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Umowy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.