Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

....................................................
(Pieczęć pracodawcy)
(miejscowość, data)
....................................................
numer REGON - EKD


Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy


zawarta dnia .......................................................... w .............................................................. pomiędzy
..............................................................................................................................................................
reprezentowanym przez .....................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą,


a

..................................................................................................... zwanym dalej Pracownikiem.

§ 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

§ 2

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

§ 3

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się świadczenie usług .......................................... w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność tożsamą z działalnością pracodawcy.

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


..................................
(podpis pracownika)

.........................................................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu)

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.