Wypowiedzenie umowy o prace przesłane mailem

Z Kodeksu pracy wynika, że wypowiedzenie umowy o pracę co do zasady powinno nastąpić na piśmie (por. art. 30 § 3 K.p.). Z drugiej jednak strony art. 60 Kodeksu cywilnego stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).


To oznacza, że Kodeks cywilny dopuszcza złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej, jednak do jego ważności konieczny jest bezpieczny podpis elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny wymaga weryfikacji za pomocą certyfikatu. Brak bowiem własnoręcznego podpisu oznacza brak formy pisemnej. Natomiast oświadczenie woli złożone w drodze elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym jest uważane za równoważne z oświadczeniem złożonym na piśmie (art. 78 §1-2 Kodeksu cywilnego).

Jednak należy pamiętać, że brak podpisu elektronicznego nie powoduje nieważności wypowiedzenia umowy o pracę. Kodeks pracy, bowiem w ww. art.30 §3 zobowiązuje do zachowania formy pisemnej, ale bez żadnego rygoru dla jego skuteczności. Z kolei Kodeks cywilny wprowadza zasadę, że oświadczenie woli jest skuteczne, jeżeli jego adresat miał możliwość zapoznania się z jego treścią, która ujawnia wolę autora w sposób dostateczny z zrozumiały. A to oznacza, że w przypadku przesłania wypowiedzenia umowy o pracę mailem (bez podpisu elektronicznego), gdy treść tego wypowiedzenia dotrze do adresata, to wypowiedzenie takie jest skuteczne. Doprowadzi ono, zatem do rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Niemniej jednak pracodawca, który prześle wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem, bez opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym, musi liczyć się z tym, że pracownik będzie mógł żądać w drodze sądowej przywrócenia go do pracy lub odszkodowania.

Pamiętaj!
Nie jest prawidłowe wypowiedzenie przesłane e-mailem (brak formalny), choć wywoła ono opisane wyżej skutki prawne.

Podstawa prawna:
Kodeks pracy art.30 §3

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.