Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

(miasto)...................., dn. ....................r.

....................................................
(Pieczęć pracodawcy)
(miejscowość, data)
....................................................
numer REGON - EKD


Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

zawarte w dniu........................................................
pomiędzy.................................................................

z siedzibą w .....................................................reprezentowanym przez ....................................................
zwanym dalej Pracodawcą

a Panią ..................................................................., zam. ....................................................................

zwanym dalej Pracownikiem
zwanymi dalej Strona lub Stronami

Stosownie do złożonego przez Pracownika wniosku o obniżenie czasu pracy na podstawie art. 1867 KP, związanego z uprawnieniem do urlopu wychowawczego, proporcjonalnie ulega obniżeniu przysługujące Pracownikowi wynagrodzenie oraz wymiar urlopu wypoczynkowego. W związku z powyższym Strony niniejszym ustalają:

1.   W umowie o pracę zawartej w dniu 01-09-2009 na czas nieokreślony, wprowadza się następujące zmiany:
- zmiana wymiaru etatu: z 1/1 na 3/4 (30 godzin tygodniowo),
- zmiana wynagrodzenia zasadniczego: z 1910,00zł brutto na 1432,50zł brutto,
- zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego w okresie I-VIII 2012r z 18 dni na 14 dni.

2.   Dopuszczalną ilość godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, Strony określają na 8 godzin dziennie lub 30 godzin tygodniowo. Przekroczenie tej normy uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151.1. § 1 Kodeksu Pracy.
Pracownik po ósmej (8) godzinie pracy w ciągu doby lub po przeciętnie trzydziestu (30) godzin w tygodniu nabywa prawo do dodatków, jak za pracę w godzinach nadliczbowych.
Dni i godziny pracy będą każdorazowo określane w comiesięcznym harmonogramie czasu pracy.

3.   Pozostałe warunki umowy, o której mowa w punkcie 1 pozostają bez zmian.

4.   Niniejsze porozumienie wchodzi w życie .......................... i obowiązuje do .........................., chyba że Strony postanowią inaczej.

5.   Zmiany niniejszego porozumienia mogą nastąpić tylko w drodze pisemnej.

6.   Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pracownika i Pracodawcy.


..................................
(podpis pracownika)

.........................................................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu)

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.