Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę

Zatrudnianie pracownika w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2012 r. zostało ono ustalone w kwocie 1.500 zł.
Tylko pracownicy w okresie pierwszego roku pracy mogą otrzymać nie mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia, które na rok 2012 wynosi 1.200 zł. Wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie również niższa dla pracownika zatrudnionego w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Ustala się ją w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia. Takie postanowienia wynikają z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz.1679 z późn.zm.).


Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (lub stosunku służbowego), zaliczane do wynagrodzeń osobowych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Obejmują one m.in.:
a)   wynagrodzenia zasadnicze w formie:
- akordowej,
- prowizyjnej i inne,
b)   dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
c)   premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
d)   wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy wypłacane ze środków pracodawców (np. wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i za czas niezdolności do pracy wskutek choroby).

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
1)   nagrody jubileuszowej,
2)   odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
3)   wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Natomiast problematykę uzupełnienia płacy minimalnej w sposób wyczerpujący reguluje art.7 ww. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zgodnie z tą normą uzupełnienie wynagrodzenia do minimalnego w postaci wyrównania następuje, jeśli w danym miesiącu było ono niższe z powodu:
a)   terminu wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub
b)   rozkładu czasu pracy.

Ustawa przewiduje, więc wypłatę wyrównania do wynagrodzenia minimalnego w razie różnego wynagradzania pracowników. I tak w okolicznościach otrzymywania stawki godzinowej wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Stanowi ono różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu przeliczoną na godzinę pracy (art. 7 ust. 3 ustawy).

Natomiast w przypadku wynagrodzenia na podstawie miesięcznych stawek, składającego się z kilku składników, z których któreś nie zostanie pracownikowi wypłacone musi ono zostać wyrównane na koniec miesiąca.

A zatem wyrównanie płaci się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Obowiązek ten musi być spełniony przez pracodawcę niezależnie od sposobu wynagradzania pracownika. Jeśli jego podstawą są godzinowe stawki, to wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Z kolei pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym jednak nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy (bo nie przepracowali pełnego miesiąca), wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy.

Pamiętaj!
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
1)   nagrody jubileuszowej,
2)   odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
3)   wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz.1679 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 i 2.

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.