Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

Powszechną praktyką staje się zawieranie pierwszej umowy o pracę na nietypowy, określony czas np. 8 miesięcy, zamiast umowy o pracę na okres próbny. Dla pracownika jest to na pewno forma bardziej korzystna z uwagi na poczucie większej stabilizacji niż w przypadku umowy na okres próbny (zawieranej z reguły na okres 3 miesięcy) oraz z powodu warunków, jakim musi a umowa na czas określony, aby było można ja wcześniej rozwiązać.


Zasadniczo Kodeks pracy nie przewiduje możliwości wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony przed upływem czasu, na jaki została zawarta (art. 32 k.p.). Przepis ten bowiem zezwala tylko na wypowiedzenie umów zawartych na okres próbny i na czas nieokreślony.

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony następuje, więc z upływem czasu, na jaki została zawarta. Niemniej jednak od każdej zasady istnieją odstępstwa i tak jest również w tym przypadku. Odstępstwo od powyższej zasady wprowadza art. 33 k.p., który uzależnia dopuszczalność wypowiedzenia umowy na czas określony od spełnienia określonych warunków. Norma ta stanowi, że przy zawieraniu umowy o pracę tego rodzaju na czas dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. A zatem co do reguły, aby można było wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony to:
1.   Umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
2.   Strony muszą zastrzec w umowie możliwość rozwiązania w takim trybie.

W takich przypadkach przyjmuje się, że umowa może zostać także wypowiedziana w ciągu pierwszych 6 miesięcy jej obowiązywania.

Natomiast w sytuacji, gdy strony nie przewidziały w umowie możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem możliwe sposoby jej rozwiązania zawężają się do:
1.   rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy pracodawcy bądź pracownika,
2.   rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Dodatkową konsekwencją braku zastrzeżenia umownego możliwości wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony jest brak możliwości zastosowania wypowiedzenia zmieniającego, ponieważ stosuje się do niego odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu. Skoro, więc nie zastrzeżono takiej możliwości w treści umowy, pracodawca sam się pozbawiła tym samym zastosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Oświadczenie woli pracodawcy w sprawie jej wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, a w treści tego oświadczenia powinni być zamieszczone pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5 k.p.). Biorąc pod uwagę fakt, że zawsze obowiązuje dwutygodniowe wypowiedzenie, okres każdego wypowiedzenia omawianej umowy kończy się w sobotę. Wypowiadając umowę na czas określony pracodawca nie ma obowiązku podawania pracownikowi do wiadomości przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie stosunku pracy (art. 30 § 4 k.p.) ani przeprowadzania konsultacji związkowej (art. 38 k.p.).

Podobnie jak w przypadku każdej umowy o pracę, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do jej rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 41 k.p.)

Pamiętaj!

Natomiast każdą umowę o pracę na czas określony można wypowiedzieć w razie likwidacji i upadłości pracodawcy i zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych.

Podstawa prawna:
Art. 30, 32, 33, 41, 411 Kodeksu pracy;
Art.5 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn.zm.)

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.