Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

....................................................
(Pieczęć pracodawcy)
(miejscowość, data)
....................................................
numer REGON - EKD


Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy


zawarta dnia .......................................................... w .......................................................... pomiędzy
...........................................................................................................................................................
reprezentowanym przez .................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą,


a

..................................................................................................... zwanym dalej Pracownikiem.

§ 1

W związku z dostępem Pracownika do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, Pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej oraz do tego, że nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną po ustaniu stosunku pracy.

§ 2

Czas trwania zakazu określonego w § 1 wynosi .......................................................... od momentu rozwiązania umowy o pracę bądź jej wygaśnięcia.

§ 3

1.   W okresie o którym mowa w § 2 Pracodawca wypłaci Pracownikowi odszkodowanie w wysokości ............................................................... zł, co stanowi ............................% wynagrodzenia otrzymywanego przez Pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
2.   Odszkodowanie o którym mowa w punkcie 1 będzie wypłacane w miesięcznych, równych ratach do .............................................................................................. dnia każdego miesiąca przez okres trwania zakazu.

§ 4

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się....................................................................................................................................................................................

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


..................................
(podpis pracownika)

...................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu)

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.