Pozew o alimenty na rzecz dzieci

(miasto)...................., dn. ....................r.

Sąd Rejonowy
dla Miasta ....................
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. ....................
(miasto)....................

Powódka:
Małoletni Dominik Nowak,
Reprezentowany przez matkę Agatę Kowalską
ul. ....................
(miasto)....................


Pozwany:
Marek Nowak
ul. ....................
(miasto)....................

w.p.s. 6 000 zł

Pozew o alimenty

         Imieniem małoletniego powoda, jako przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda, wnoszę o:

1.     Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda alimentów w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki powoda, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, od dnia wniesienia pozwu wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

2.     Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 3 500 zł, płatnej do rąk matki powoda, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności, tytułem alimentów za czas przed wniesieniem powództwa.

Uzasadnienie

          Małoletni powód, ur 28 grudnia 2010 r., jest dzieckiem pozwanego oraz powódki. Jego rodzice nie pozostają i nie pozostawali w związku małżeńskim, a w chwili obecnej nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Dowód:
Odpis skrócony aktu urodzenia powoda.

          Rodzice powoda żyli w konkubinacie od 2007 roku. Pozwany odszedł od matki powoda, gdy ta zaszła w ciążę z powodem. Od czasu urodzenia się powoda, pozwany skontaktował się z jego matką kilka razy, zabrał na spacer, jednak pomimo wielokrotnego zwracania się o to, odmawiał łożenia na utrzymanie dziecka. Do dnia wniesienia pozwu, nie przekazał na ten cel żadnych kwot.
          Matka powoda mieszka wraz z powodem w wynajmowanym mieszkaniu, za który płaci miesięczny czynsz najmu w wysokości 800 zł plus opłaty. Pracuje w sklepie, jako kasjer-sprzedawca i uzyskuje z tego tytułu dochody w wysokości 2000 zł miesięcznie.
Pozwany pracuje jako kierowca i zarabia około 3 500 złotych miesięcznie.

Dowód:
1.      Zeznania matki powoda,
2.      u mowa najmu mieszkania,
3.      zaświadczenie o zarobkach.

          Koszty utrzymania dziecka wynoszą w stosunku miesięcznym ok. 1 200 zł, a składają się na nie: opłata za żłobek 500 zł, wydatki na żywność, w tym mleko sztuczne, odżywki dla dzieci, 250 zł, na środki higieny, w tym pieluchy jednorazowe 350 zł), odzież 80 zł i inne związane z lekarstwami oraz innymi nie stałymi potrzebami dziecka.
          Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony stan dochodów i wydatków, stwierdzić należy, iż sytuacja materialna matki powoda jest obecnie bardzo trudna. Niejednokrotnie zmuszona jest ona do korzystania ze wsparcia finansowego rodziny i przyjaciół.

Dowód:
1.     Zeznania świadka Leona Kamieńskiego,
2.      Paragony za zakup środków higieny i żywności dla dziecka,
3.      umowa o korzystanie z usług żłobka.

          Matka małoletniego powoda ponosi również osobiste starania w zakresie jego wychowania. Sprawuje ona nad nim stałą opiekę, w której nikt jej nie pomaga, bowiem rodzina matki powoda mieszka poza Warszawą.

          Należy zwrócić uwagę na fakt, że od urodzenia dziecka pozwany nie przekazał dla powoda świadczeń alimentacyjnych ani w formie pieniężnej ani w jakiejkolwiek innej. Jak wynika z powyższego zasadne jest również żądanie - na podstawie art. 137 § 2 k.r.o. - zapłaty kwoty 3 500 zł na niezaspokojone potrzeby małoletniego powoda z czasu przed wniesieniem niniejszego powództwa.

          W tym stanie rzeczy żądanie niniejszego pozwu jest w pełni uzasadnione i zasługuje na uwzględnienie.

Agata Kowalska

Załączniki:
- odpis pozwu i załączników;
- odpis skrócony aktu urodzenia;
- dowody wymienione w pozwie;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.