Zdrada i inne przesłanki rozwodu

Jedyną ustawową przesłanką rozwiązania małżeństwa przez sąd, czyli rozwodu, jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Wiadomo jednak, że nic nie dzieje się samo. U podłoża rozkładu pożycia małżeńskiego mogą leżeć różne powody, jednak nader często jest to zdrada małżeńska. Naruszenie ustawowej zasady wierności małżeńskiej prowadzi do utraty zaufania partnera, ustania pożycia fizycznego pomiędzy małżonkami, częstych kłótni, a w konsekwencji niemożności prowadzenia dalszego wspólnego życia. Czasami o zdradzie małżonek zdradzany dowiaduje się dopiero, gdy niewierny partner sam mu o tym powie, informując o nowym związku i domagając się rozwodu. Wtedy szanse na uratowanie małżeństwa są już naprawdę niewielkie. Jednak nie zawsze sama zdrada doprowadzi do rozwiązania małżeństwa, nawet w sytuacji, gdy małżonek zdradzony nie może sobie wyobrazić dalszego wspólnego życia.


Przesłanką, którą będzie badał sąd po wniesieniu pozwu o rozwód jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Sąd, rozstrzygając czy w sprawie została ona spełniona, będzie badał ją pod kątem: psychologicznym, fizycznym i gospodarczym.

Aspekt psychologiczny (duchowy)
Badając czy między małżonkami nadal trwa więź psychiczna i psychologiczna, sąd weźmie pod uwagę czy partnerzy nadal darzą się szacunkiem, zaufaniem, czy trwa między nimi miłość i przyjaźń. W prawie każdym przypadku uczucia te giną przy zdradzie. Dla spełnienia tej przesłanki wystarczy, że uczucia zanikną po jednej ze stron, subiektywne odczuwanie krzywdy przez jednego z małżonków. Trudno bowiem mówić o więzi między dwoma osobami, jeżeli jedna z nich nie chce jej kontynuować. Dlatego, w przypadku zdrady i nadużycia zaufania, w większości przypadków ostatecznie dochodzi do zerwania wspólnoty duchowej i aspekt psychologiczny rozkładu wspólnego pożycia zostaje zerwany.

Aspekt fizyczny
Obowiązek fizycznego pożycia pomiędzy małżonkami jest również uregulowany ustawowo, dlatego w każdym przypadku powództwa o rozwód, sąd będzie o niego pytał. Kwestia fizycznego pożycia jest ściśle związana z aspektem psychologicznym, bowiem pożycie fizyczne pomiędzy małżonkami zwykle ustaje, gdy partnerzy nie darzą się miłością i pożądaniem. W każdym przypadku, kwestia trwałości rozkładu pożycia musi być rozpatrywana inaczej, trudno jest bowiem określić sztywne ramy czasowe, w których brak współżycia będzie uznany za trwały. Dlatego sąd ustalając tę kwestię będzie badał nie tylko faktyczne zaprzestanie współżycia ale i stosunek stron do jego ewentualnego ponownego podjęcia.

Aspekt gospodarczy
W przeciwieństwie do pozostałych dwóch, ta kwestia pozostaje najbardziej samodzielna i niezależna od innych. Często jej ustanie nie będzie wcale jednocześnie świadczyło o rozkładzie pożycia małżeńskiego. Małżonkowie mogą bowiem mieszkać oddzielnie, prowadzić odrębne gospodarstwa domowe, choćby z powodu wykonywania pracy w innych miejscowościach, przy jednoczesnym trwaniu silnej więzi uczuciowej i zachowaniu poprawnych stosunków. I odwrotnie, nie zawsze jej trwanie, będzie przemawiało za trwaniem wspólnoty małżeńskiej. Częste są w obecnych czasach przypadki rozwiązywania małżeństwa, pomimo trwania więzi finansowej małżonków, choćby ze względu na wspólnie zaciągnięte przez nich długoterminowe zobowiązania finansowe (kredyt hipoteczny).

PAMIĘTAJ!
Samo stwierdzenie zaistnienia zdrady małżeńskiej nie jest wystarczające dla rozwiązania małżeństwa. Niezbędne jest jeszcze ustalenie jej wpływu na całe wspólne małżeńskie życie. Dlatego sąd w każdym przypadku bada zarówno okoliczności faktyczne jak i subiektywne odczucia małżonków. Dodatkowo, jako pomocnicza przesłanka rozkładu pożycia małżeńskiego, badany jest przez sąd długość trwania rozkładu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, ze zm.)

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.