Pozew o rozwód - wspólne mieszkanie

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Okręgowy w ................
Wydział Rodzinny             
ul...........................................
(miasto).................................

Powódka:
Agata Nowak
ul.................................
(miasto)....................

Pozwany:
Marek Nowak,
ul.................................
(miasto)....................

Pozew rozwód

Imieniem własnym, wnoszę o:

1.     Rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu .... (dd-mm-rrrr) przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w .............. (za aktem małżeństwa nr 1234/56) przez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie stron.

2.     Określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania stron, przez przyznanie powódce prawa do wyłącznego korzystania z pokoju z balkonem, a pozwanemu prawo do pokoju bez balkonu, obu stronom przyznanie prawa do korzystania z części wspólnych, tj. przedpokoju, łazienki i kuchni.

3.     Obciążenie stron kosztami postępowania po połowie.

Uzasadnienie
          Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ............., w dniu (dd-mm-rrrr)

Dowód:     Odpis skrócony aktu małżeństwa
     Ze związku tego nie pochodzą dzieci, jak również strony nie posiadają dzieci pozamałżeńskich.
     Obecny stan więzi pomiędzy małżonkami, jednoznacznie prowadzi do wniosku, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający orzeczenie rozwodu.
     Strony poznały się w roku 1996 i tym też roku zamieszkały wspólnie w Warszawie. W początkowym okresie trwania małżeństwa, pomiędzy małżonkami nie występowały problemy i małżeństwo funkcjonowało prawidłowo.
     Powódka pracowała jako kasjer-sprzedawca gdzie pracuje do chwili obecnej. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą.
     W 2008 roku zaczęły się pomiędzy stronami konflikty i nieporozumienia wynikające z niezgodności stron w zakresie celów życiowych oraz zainteresowań. Strony posiadały odmienne kręgi znajomych wywodzące się z różnych środowisk, same spędzały czas, a w trakcie wspólnego przebywania nie potrafiły nawiązać prawidłowego kontaktu. Nasiliły się również pomiędzy nimi kłótnie, a małżonkowie nie potrafili podejmować już decyzji w najważniejszych kwestiach związanych z małżeństwem. Oboje zauważyli, że nie są w stanie dalej funkcjonować w tym związku, jednakże starali się podjąć naprawę istniejącej sytuacji. Prowadzili rozmowy w celu poprawy ich wzajemnych relacji, jednakże próby te nie przyniosły żadnych trwałych i pożądanych efektów, gdyż strony coraz bardziej się od siebie oddalały.
     Strony mieszkają wspólnie w mieszkaniu dwupokojowym, o powierzchni około 56 m2. Od 2009 r. strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, powódka zajmuje większy pokój z balkonem, pozwany pokój mniejszy bez balkonu. Strony osobno robią zakupy na swoje potrzeby (spożywcze, chemiczne), osobno gotują piorą, sprzątają. Strony dzielą się jedynie opłatami za mieszkanie.

Dowód:     Przesłuchanie stron
     Reasumując trzeba stwierdzić, że pomiędzy małżonkami nie ma więzi psychicznej oraz fizycznej, jak i nie ma pomiędzy nimi związków gospodarczych. Doszło zatem do rozkładu pożycia małżeńskiego, które powoduje zasadność orzeczenia rozwodu.
     Strony porozumiały się również, że z uwagi na sytuację materialną nie będą sprzedawały wspólnego mieszkania, dlatego również w zakresie wniosku o ustalenie korzystania ze wspólnego mieszkania, pozew niniejszy jest zasadny.
     Z tych też względów wnoszę jak na wstępie.

Agata Nowak

Załączniki:
- odpis pozwu i załączników;
- odpis skrócony aktu małżeństwa;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.