Majątek osobisty, a majątek wspólny w związku małżeńskim

Zgodnie z art.31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków (wspólność ustawowa) lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:
1.   wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności gospodarczej każdego z małżonków,
2.   dochody z majątku osobistego jak i wspólnego każdego z małżonków,
3.   środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.


Przedmiotami należącymi tylko do majątku osobistego każdego z małżonków w szczególności są:
1.   przedmioty nabyte przed ślubem (np. mieszkanie, dom, samochód)
2.   przedmioty nabyte przez dziedziczenie, darowiznę czy zapis chyba, że ofiarodawca/spadkodawca zarządził inaczej,
3.   niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
4.   przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Odnośnie kwestii nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków to zasadą jest, że każdy małżonek obowiązany jest zwrócić tego typu wydatki (nakłady) z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Każdy małżonek może również żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych dzieci i wnuków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych na rzecz innych osób, a także usług świadczonych osobiście przez jednego małżonka na rzecz majątku wspólnego. Nie można natomiast żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Zwrotu nakładów (wydatków) dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. W ewentualnej sprawie o podział majątku sąd będzie dokonywał rozliczenia wydatków i nakładów z majątku osobistego małżonków na ich majątek wspólny jak i odwrotnie. Przykładowo: ktoś zgromadził przed ślubem duże oszczędności, które wydał na remont wspólnie kupionego domu letniskowego. Po rozwodzie, przy podziale majątku wydatki te zostaną uwzględnione na korzyść małżonka, które zainwestował własne pieniądze we wspólny majątek.

Pamiętaj!
Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Podstawa prawna:
art. 31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.