Pozew rozwodowy

(miasto)....., dnia .............. r.

Sąd Okręgowy
we ............
Wydział ............

Powódka: Katarzyna Nowak, zam. ............

Pozwany: Dariusz Nowak, zam. ............

Pozew o rozwód

W imieniu własnym, wnoszę o:

1. Rozwiązanie małżeństwa stron, zawartego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego we ......... w dniu ......... r. za numerem aktu małżeństwa ......... przez rozwód bez orzekania o winie (lub z wyłącznej winy pozwanego, z winy obojga - w obu przypadkach należy wykazać winę współmałżonka).

2. Powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron ......... ur. ......... r. oraz ......... ur. .........r. przyznając pozwanemu prawo współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, w szczególności wyboru sposobu kształcenia i leczenia oraz prawa do bezpośrednich kontaktów pozwanego z dziećmi.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich dzieci alimentów w wysokości:

- na rzecz ......... kwotę ......... zł. miesięcznie,

- na rzecz ......... kwotę ......... zł. miesięcznie,

łącznie ......... zł. miesięcznie płatnych do rąk powódki do 10 ? go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

4. Nie orzekanie o wspólnym mieszkaniu stron.

5. Obciążenie stron kosztami postępowania po połowie.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem USC we ......... w dniu ......... r.

Z małżeństwa tego strony posiadają dwoje małoletnich dzieci .......... Umów małżeńskich majątkowych strony nie zawierały/zawierały. (jeśli tak dołączyć umowę do pozwu)

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa

odpis skrócony aktu urodzenia.........

Aktualne relacje stron są wynikiem kryzysu jaki od dłuższego czasu negatywnie wpływał na pożycie Katarzyny i Dariusza Nowaków.

Małżeństwo stron, początkowo zgodne i szczęśliwe, od ......... nie potrafi znaleźć sposobu na rozwiązanie konfliktu. Strony nie potrafią skupić się bieżącym życiu, ich potrzebach, emocjach, wciąż rozpamiętując rany z przeszłości, co praktycznie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w związku małżeńskim.

Początków trwającego konfliktu należy dopatrywać się w (.........)

Powódka podejmowała starania o znalezienie wspólnego sposobu patrzenia na przyszłość, realizacji wspólnych planów, jednakże wszelkie próby nie przyniosły zamierzonego efektu, porozumienia.

W chwili obecnej strony działają na siebie destrukcyjnie, nie mogą odnaleźć wspólnych zainteresowań, ich plany życiowe rozmijają się, w szczególności zaś kierują się odmiennymi wartościami w życiu, co uniemożliwia prawdziwie zgodne i szczęśliwe wspólne pożycie.

Jednocześnie powódka wnosi o ustalenie udziału stron w ponoszeniu kosztów utrzymania małoletnich dzieci w ten sposób, że zasądza się tytułem alimentów od pozwanego na rzecz ......... kwotę ......... zł. miesięcznie oraz......... kwotę......... zł. miesięcznie, łącznie ......... zł. miesięcznie.

Wskazana kwota alimentów uwzględnia usprawiedliwione potrzeby małoletnich dzieci, jak również zarobkowe możliwości powoda, który zatrudniony jest w ......... , a jego zarobki kształtują się na poziomie ......... zł. miesięcznie. Wyżej wskazane kwoty alimentów wnioskowanych przez powódkę pozostają w zasięgu realnych możliwości zarobkowych pozwanego.

Stan rozkładu pożycia małżeńskiego oraz fakt zerwania więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej jest na tyle głęboki, że wystąpienie z pozwem rozwód jest konieczne.(podpis) ................................................


Załączniki:
- opłata od pozwu w kwocie ...... zł;
- odpis skrócony aktu małżeństwa;
- odpis skrócony aktu urodzenia;
- wykaz wydatków na małoletnie dzieci stron;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.