Pozew rozwodowy z alimentami

(miasto)...................., dn. ....................r.

Sąd Okręgowy w ......................
Wydział Rodzinny
ul....................................................
(miasto)..........................................

Powódka:
Agata Nowak
ul............................. ...............
(miasto)................................

Pozwany:
Marek Nowak,
ul.............................................
(miasto)................................

Pozew o rozwód

W imieniu własnym, wnoszę o:

1.     Rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu (dd-mm-rrrr) przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w .......... (za aktem małżeństwa nr 1234/56) przez orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanego.

2.     Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 2 000 zł. (słownie dwa tysiące złotych) miesięcznie płatnych do dnia 10 każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat tytułem alimentów.

3.     Obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Uzasadnienie

          Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ..........., w dniu.........(dd-mm-rrrr).

Dowód:
1. odpis skrócony aktu małżeństwa

Ze związku tego nie pochodzą dzieci, strony nie posiadają również dzieci pozamałżeńskich. Strony nie zawierały umów majątkowych.

     Obecny stan więzi pomiędzy małżonkami, jednoznacznie prowadzi do wniosku, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający orzeczenie rozwodu.
     Strony poznały się w roku 1996 i tym też roku zamieszkały wspólnie w Warszawie. W początkowym okresie trwania małżeństwa, pomiędzy małżonkami nie występowały problemy i małżeństwo funkcjonowało prawidłowo.
     Powódka od chwili zawarcia związku małżeńskiego nie pracowała. Przed zawarciem małżeństwa powódka wykonywała zawód pielęgniarki, jednak po ślubie, pozwany zażądał od niej zaprzestania pracy, bowiem, jak twierdził, on zarabia na tyle dużo, że utrzyma całą rodzinę, a powódka miała dbać o siebie i o dom. Pozwany pracował i pracuje nadal jako top menadżer w dużej korporacji. Zarabia około 20 000 złotych miesięcznie.
     W styczniu 2011 r. powódka wraz z pozwanym brała udział w przyjęciu noworocznym w miejscu pracy pozwanego. W trakcie trwania przyjęcia, powódka uzyskała informację, od Marii Małeckiej, współpracownicy pozwanego, że pozwany zdradza powódkę i że zrobił to już wiele razy, między innymi z sekretarką oraz z przygodnie poznanymi kobietami, w trakcie szkoleń i imprez integracyjnych organizowanych przez firmę pozwanego.

Dowód:
2. zeznania świadka Marii Małeckiej

     Gdy po powrocie do domu powódka zapytała pozwanego czy to prawda, pozwany nie tylko nie zaprzeczył, ale jeszcze zaczął szyderczo wyśmiewać powódkę, a kiedy wyniknęła pomiędzy stronami kłótnia, pozwany mocno uderzył powódkę, powodując u niej liczne siniaki na twarzy i ramionach.

Dowód:
3. zaświadczenie lekarskie z Akademii Medycznej, Zakładu Medycyny Sądowej.

          Powódka po kłótni wyjechała do swoich rodziców na dwa tygodnie. Kiedy po powrocie próbowała porozmawiać z pozwanym, nie wyraził on żadnego żalu i nawet nie próbował przeprosić powódki. Drwił z powódki, mówił, że jest pruderyjna i zaściankowa, zarzucał, że miał prawo do takich przygód, skoro większość czasu spędza pracując na powódkę. W takiej sytuacji powódka nie widzi możliwości poprawy stosunków między stronami. Od stycznie bieżącego roku strony mieszkają osobno (powódka u siostry), od tego też czasu ustało między nimi pożycie.
          Żądanie zasądzenia alimentów od pozwanego powódka uzasadnia faktem, że konieczność rozwiązania małżeństwa stron jest wynikiem wyłącznej winy pozwanego, a nadto, w wyniku rozwodu, znacznie pogorszy się sytuacja materialna powódki. W czasie trwania małżeństwa powódki mieszkała w 120-u metrowym mieszkaniu, luksusowo wyposażonym, należącym do pozwanego. Pozwany zarabia około 20 000 złotych miesięcznie, otrzymuje też kilka razy w roku bardzo wysokie premie i nagrody. Powódka tymczasem nie zarabia nic, nie pracuje bowiem, nie ma też uprawnień do żadnych świadczeń emerytalnych czy rentowych. W chwili obecnej pozostaje na wyłącznym utrzymaniu swojej siostry, u niej też mieszka. Nawet jeżeli powódce uda się podjąć pracę, w jej zawodzie (pielęgniarka), nie będzie uzyskiwać dochodów wysokości pozwalającej jej wieść życie na poziomie takim, jak w trakcie trwania małżeństwa. Kwota żądana przez powódkę - 2 000 złotych - leży w granicach możliwości pozwanego, a powódce zapewni minimum finansowe, dla egzystencji.

          Reasumując trzeba stwierdzić, że pomiędzy małżonkami nie ma więzi psychicznej oraz fizycznej, jak i nie ma pomiędzy nimi związków gospodarczych. Doszło zatem do rozkładu pożycia małżeńskiego, które powoduje zasadność orzeczenia rozwodu.

Z tych też względów wnoszę jak na wstępie.

Agata Nowak

Załączniki:
- odpis pozwu i załączników;
- odpis skrócony aktu małżeństwa;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.