Wniosek o podział majątku

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Rejonowy
dla Miasta ..............
I Wydział Cywilny
ul.............................
(miasto)..................

Wnioskodawca:
Janina Kowalska
ul..............................................
(miasto).................................

Uczestnik:
Antoni Kowalski
ul..............................................
(miasto).................................

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Imieniem własnym, wnoszę o:

1.      Ustalenie, że w skład majątku wspólnego wchodzą następujące przedmioty:
          a)      Nieruchomość położona w Warszawie dla której Sąd Rejonowy dla. M.st. Warszawy           prowadzi księgę wieczystą nr KW 123456/1234, o wartości 360 000 zł
          b)      Wyposażenie wyżej opisanej nieruchomości, według załączonego wpisu, o łącznej wartości 50 000 zł.
          c)     Samochód osobowy marki Seat Ibiza rok produkcji 2008 o wartości 24 000 zł.

2.      Dokonanie podziału wspólnego majątku małżeńskiego, w skład, którego wchodzą następujące składniki
w ten sposób, że przyznać na wyłączną własność wnioskodawczyni składniki majątku określone w pkt. a) i b) oraz przyznać na wyłączną własność uczestnika składniki majątku określone w pkt. c) z jednoczesnym ustaleniem obowiązku spłaty przez wnioskodawcę na rzecz uczestnika w wysokości 193 000 zł.

Uzasadnienie

          Strony były małżeństwem od dnia (dd-mm-rrrr) do dnia (dd-mm-rrrr). Małżeństwo stron zostało rozwiązane przez Sąd Okręgowy w ........, w sprawie prowadzonej pod sygn. XIII RC 1234/56. W małżeństwie stron obowiązywał ustawowy ustrój majątkowy małżeński, a strony nie zawierały żadnych umów małżeńskich, jak również do chwili obecnej nie dokonały podziału majątku wspólnego.

Dowód:
Odpis wyroku rozwodowego

          W skład majątku małżeńskiego wchodzą nieruchomość oraz rzeczy ruchome nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Rzeczy te wymieniono w petitum wniosku oraz załączniku do niego.

Dowód:
Dowód nabycia samochodu osobowego.
Odpis z księgi wieczystej.

          Z uwagi, iż strony od ustania małżeństwa nie zamieszkują razem, zaś rzeczy określone w pkt. a) i b) są w posiadaniu wnioskodawcy, zaś określone w pkt. c) są w posiadaniu uczestnika i stan ten nie stanowi podstawy konfliktów, uznać trzeba, że proponowany sposób podziału jest zgodny ze stanem rzeczywistym i przeznaczeniem gospodarczym prawa tych rzeczy.
          Uwzględniając fakt, że łączna wartość majątku wspólnego wynosi 434 000zł., zaś w niniejszej sprawie nie ma podstaw do żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, trzeba stwierdzić, że każda ze stron winna uzyskać majątek o wartości 217 000,00 zł. Z uwagi na fakt, że łączna wartość składników określonych w żądaniu dla wnioskodawczyni wynosi 410 000 zł., a dla uczestnika 24 000 zł, to koniecznym jest przyznanie na rzecz uczestnika spłaty w wysokości 193,00 zł.

Z powyższych względów wniosek niniejszy zasługuje na uwzględnienie.
Naklejono znaki opłaty sądowej w wysokości 1000,- zł.

Janina Kowalska

Załączniki:
- odpis wniosku,
- odpis wyroku rozwodowego,
- odpis dowodu nabycia....................,
- umowa sprzedaży.........................,
- odpis z księgi wieczystej,
- wykaz wyposażenia mieszkania

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.