Pozew o rozwód bez orzekania o winie

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Okręgowy w ....................
Wydział Rodzinny....................
ul....................
(miasto)....................

Powódka:
Agata Nowak
ul....................
(miasto)....................

Pozwany:
Marek Nowak
ul....................
(miasto)....................

Pozew o rozwód

Imieniem własnym, wnoszę o:

1.      Rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu (dd-mm-rrrr). przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ......... (za aktem małżeństwa nr 1234/56) przez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie stron.
2.      Obciążenie stron kosztami postępowania po połowie.

Uzasadnienie

     Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ........, w dniu (dd-mm-rrrr).

Dowód: Odpis skrócony aktu małżeństwa.
          Ze związku tego nie pochodzą dzieci, jak również strony nie posiadają dzieci pozamałżeńskich.
          Obecny stan więzi pomiędzy małżonkami, jednoznacznie prowadzi do wniosku, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający orzeczenie rozwodu.
          Strony poznały się w roku 1996 i tym też roku zamieszkały wspólnie w Warszawie. W początkowym okresie trwania małżeństwa, pomiędzy małżonkami nie występowały problemy i małżeństwo funkcjonowało prawidłowo.
          Powódka pracowała jako kasjer - sprzedawca gdzie pracuje do chwili obecnej. Pozwany prowadził początkowo indywidualną działalność gospodarczą, a następnie podjął zatrudnienie poza granicami kraju. Można w tym miejscu wskazać, że podjęcie przez pozwanego pracy za granicą rozpoczęło rozkład pożycia, gdyż spowodowało jego stałą nieobecność przy powódce, wynikającą z wyznaczonego czasu pracy. Pozwany od tego czasu przyjeżdżał do powódki wyłącznie na okres piątkowo sobotni.
          Zaczęły się również konflikty i nieporozumienia pomiędzy małżonkami wynikające z niezgodności stron w zakresie celów życiowych oraz zainteresowań. Strony posiadały odmienne kręgi znajomych wywodzące się z różnych środowisk, same spędzały czas, a w trakcie wspólnego przebywania nie potrafiły nawiązać prawidłowego kontaktu. Nasiliły się również pomiędzy nimi kłótnie, a małżonkowie nie potrafili podejmować już decyzji w najważniejszych kwestiach związanych z małżeństwem. Oboje zauważyli, że nie są w stanie dalej funkcjonować w tym związku, jednakże starali się podjąć naprawę istniejącej sytuacji. Prowadzili rozmowy w celu poprawy ich wzajemnych relacji, jednakże próby te nie przyniosły żadnych trwałych i pożądanych efektów, gdyż strony coraz bardziej się od siebie oddalały.
          Na skutek trwającego, złego stanu pomiędzy stronami, powódka podjęła decyzję o odrębnym zamieszkaniu. Od tego też czasu - 2006 rok - ustało pomiędzy stronami współżycie fizyczne. Pozwany zgodził się na to rozgraniczenie, zaś wspólnie podjęli działania w celu zaprzestania prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.
          Po wyprowadzeniu się powódki, strony nie utrzymują kontaktu ze sobą, a każde z małżonków prowadzi odrębne życie. Uczucie pomiędzy małżonkami również wygasło i nie widzą oni szans na dalsze trwanie związku. W sposób ugodowy rozstrzygnęli oni wszystkie pozostałe kwestie związane ze swoimi relacjami oraz majątkiem wspólnym.

Dowód: Przesłuchanie stron.
          Reasumując trzeba stwierdzić, że pomiędzy małżonkami nie ma więzi psychicznej oraz fizycznej, jak i nie ma pomiędzy nimi związków gospodarczych. Doszło zatem do rozkładu pożycia małżeńskiego, które powoduje zasadność orzeczenia rozwodu.

Z tych też względów wnoszę jak na wstępie.

Agata Nowak

Załączniki:
- odpis pozwu i załączników;
- odpis skrócony aktu małżeństwa;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.